Tê & Tê Giảm

 • STT

  Quy cách SP

  Đơn vị tính

  Đơn giá

  Số lượng & Đóng gói

 • 1

  TÊ 16

  Cái

  920 đ

  10 cái/bao

 • 2

  TÊ 21

  Cái

  1.450 đ

  10 cái/bao

 • 3

  TÊ 27

  Cái

  2.200 đ

  10 cái/bao

 • 4

  TÊ 34

  Cái

  3.600 đ

  10 cái/bao

 • 5

  TÊ 42

  Cái

  5.600 đ

  10 cái/bao

 • 6

  TÊ 49

  Cái

  6.800 đ

  10 cái/bao

 • 7

  TÊ 60

  Cái

  7.200 đ

  10 cái/bao

 • 8

  TÊ 76

  Cái

  13.500 đ

  5 cái/bao

 • 9

  TÊ 90

  Cái

  15.000 đ

  2 cái/bao

 • 10

  TÊ 114

  Cái

  26.500 đ

  2 cái/bao

 • 11

  TÊ 130

  Cái

  50.000 đ

  1 cái/bao

 • 12

  TÊ 140

  Cái

  51.500 đ

  2 cái/bao

 • 13

  TÊ 160

  Cái

  83.000 đ

  1 cái/bao

 • 14

  TÊ 168

  Cái

  83.000 đ

  1 cái/bao

 • 15

  TÊ 200

  Cái

  285.000 đ

  1 cái/bao

 • 16

  TÊ 220

  Cái

  295.000 đ

  1 cái/bao

 • 17

  TÊ 27/21

  Cái

  2.500 đ

  10 cái/bao

 • 18

  TÊ 34/21

  Cái

  4.100 đ

  10 cái/bao

 • 19

  TÊ 34/27

  Cái

  4.100 đ

  10 cái/bao

 • 20

  TÊ 42/21

  Cái

  6.000 đ

  10 cái/bao

 • 21

  TÊ 42/27

  Cái

  6.000 đ

  10 cái/bao

 • 22

  TÊ 42/34

  Cái

  6.000 đ

  10 cái/bao

 • 23

  TÊ 49/21

  Cái

  7.100 đ

  10 cái/bao

 • 24

  TÊ 49/27

  Cái

  7.100 đ

  10 cái/bao

 • 25

  TÊ 49/34

  Cái

  7.100 đ

  10 cái/bao

 • 26

  TÊ 49/42

  Cái

  7.100 đ

  10 cái/bao

 • 27

  TÊ 60/21

  Cái

  7.800 đ

  5 cái/bao

 • 28

  TÊ 60/27

  Cái

  7.800 đ

  5 cái/bao

 • 29

  TÊ 60/34

  Cái

  7.800 đ

  5 cái/bao

 • 30

  TÊ 60/42

  Cái

  7.800 đ

  5 cái/bao

 • 31

  TÊ 60/49

  Cái

  7.800 đ

  5 cái/bao

 • 32

  TÊ 76/34

  Cái

  13.000 đ

  2 cái/bao

 • 33

  TÊ 76/42

  Cái

  13.000 đ

  2 cái/bao

 • 34

  TÊ 76/49

  Cái

  13.000 đ

  2 cái/bao

 • 35

  TÊ 76/60

  Cái

  13.000 đ

  2 cái/bao

 • 36

  TÊ 90/27

  Cái

  13.500 đ

  2 cái/bao

 • 37

  TÊ 90/34

  Cái

  13.500 đ

  2 cái/bao

 • 38

  TÊ 90/42

  Cái

  13.500 đ

  2 cái/bao

 • 39

  TÊ 90/49

  Cái

  13.500 đ

  2 cái/bao

 • 40

  TÊ 90/60

  Cái

  13.500 đ

  2 cái/bao

 • 41

  TÊ 90/76

  Cái

  13.500 đ

  2 cái/bao

 • 42

  TÊ 114/49

  Cái

  26.000 đ

  2 cái/bao

 • 43

  TÊ 114/60

  Cái

  26.000 đ

  2 cái/bao

 • 44

  TÊ 114/76

  Cái

  26.000 đ

  2 cái/bao

 • 45

  TÊ 114/90

  Cái

  26.000 đ

  2 cái/bao

 • 46

  TÊ 140/90

  Cái

  58.000 đ

  1 cái/bao

 • 47

  TÊ 140/114

  Cái

  58.000 đ

  1 cái/bao

 • 48

  TÊ 168/90

  Cái

  90.000 đ

  1 cái/bao

 • 49

  TÊ 168/114

  Cái

  90.000 đ

  1 cái/bao

 • 50

  TÊ 200/140

  Cái

  280.000 đ

  1 cái/bao

 • 51

  TÊ 200/168

  Cái

  280.000 đ

  1 cái/bao

Tags:

Giá phụ kiện PVC <Tê & Tê Giảm>

Hỗ trợ trực tuyến

 • Bình sữa

  • Chị Hoa

   0909 596 338

 • Ống nhựa - Phụ kiện PVC

  • Chị Phượng

   01267676833

  • Chị Quyên

   0918403317

Thống kê truy cập

Sản phẩm đã xem